Zwroty

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia jest wysłanie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Produktu.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://lensgo.pl/formularze-odstapienia-od-umowy/, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 2.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu, przesyłając odpowiedź na adres e-mail składającego reklamację.
 7. W celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego.