Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego LensGo | Księgarnia o dobrej fotografii w domenie lensgo.pl.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej www.lensgo.pl oraz poszczególnych podstron w ww. domenie realizowana jest przez Annę Kuć-Wygodny, prowadzącą działalność nierejestrową pod adresem: ul. Jerzego Zaruby 6a lok. 22, 02-796 Warszawa.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklep@lensgo.pl oraz pod numerem telefonu +48 605 735 705.

& 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Autor – osoba, będąca twórcą danego Produktu, której przysługują prawa autorskie do Produktu.

Konto – konto Kupującego założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych Produktów.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Produkt – treści cyfrowe wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nie zapisane na trwałym nośniku, dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.lensgo.pl oraz na odpowiednich podstronach ww. domeny, z wyłączeniem subdomen, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia i dokonywać zakupów określonych Produktów.

Sprzedawca – Anna Kuć-Wygodny, prowadząca działalność nierejestrową pod adresem: ul. Jerzego Zaruby 6a lok 22, 02-796 Warszawa.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Kupującego, na warunkach wskazanych w Regulaminie.

& 2 Postanowienia wprowadzające

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. Regulamin zawiera m.in. informacje dotyczące sposobu złożenia Zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w Sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy składania reklamacji.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz praw innych Kupujących.
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej,
  4. aktywne konto poczty e-mail.
 6. Produkty dostępne w Sklepie mogą posiadać różne formaty plików, w których są zapisane. Każdy z formatów pliku wymaga innego urządzenia do jego odczytania, tj.:
  1. EPUB – format obsługiwany przez większość czytników i aplikacji. Aby móc odczytywać pliki w formacie EPUB, należy pobrać odpowiednie oprogramowanie i aplikacje, np. Adobe Digital Editions bądź Calibre na Windowsa/Mac, Aldiko bądź Cool Reader na Androida lub iBooks na iOS/Mac,
  2. MOBI – format obsługiwany przez urządzenia i aplikacje z rodziny Kindle,
  3. PDF – plik do przeglądania na komputerze, ipadzie lub telefonie.
 7. Każdy Produkt jest udostępniony w co najmniej jednym formacie pliku. Dostępne formaty pliku danego Produktu są każdorazowo wymienione w opisie tego Produktu.
 8. Każdy zakupiony Produkt może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem). Sposób zabezpieczenia Produktu może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Kupujący zawierając umowę akceptuje.
 9. Usuwanie i wszelkie zakrywanie znaków wodnych jest zabronione.
 10. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 11. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 12. Umowy zawierane w Sklepie zostają zawarte w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Ceny Produktów zamieszczone na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i udzielania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 15. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie Produktu bądź promocji. Rabaty i promocje nie sumują się.

& 3 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może dokonać zakupu Produktu z wykorzystaniem platformy internetowej Sklepu, z wyłączeniem przypadków wyszczególnionych w ust. 6.
 2. Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie. Kupujący może założyć Konto z poziomu danych płatności do Zamówienia, wybierając opcję stworzenia konta.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 6, w celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie opcji bądź przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. w formularzu danych płatności podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia,
  4. wybrać formę płatności za Zamówienie,
  5. zaakceptować Regulamin, po uprzednim zapoznaniu się z nim oraz wyrazić zgodę na natychmiastowe dostarczenie Produktów i związaną z tym utratę prawa do odstąpienia od umowy,
  6. kliknąć przycisk finalizujący Zamówienie „Kupuję i płacę”, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy opłaty,
  7. dokonać płatności za Zamówienie, za pomocą bramki płatności, do której Kupujący zostanie przekierowany zgodnie z uprzednio wybraną metodą płatności.
 5. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowych wybranego Produktu, a Kupującemu wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.
 6. Ze względów technicznych oraz organizacyjnych Konsument, który nie wyraża zgody na natychmiastowe dostarczenie Produktów i związaną z tym utratę prawa do odstąpienia od umowy, a jest zainteresowany złożeniem Zamówienia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie, w celu uzgodnienia indywidualnego sposobu obsłużenia Zamówienia.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Kupujący jest obowiązany podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 9 poniżej.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wątpliwościach Sprzedawcy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Kupującemu przysługuje wówczas prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

& 4 Formy dostawy i płatności

 1. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się w formie przesyłki elektronicznej, poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej link pozwalający na pobranie zakupionego Produktu. Pobranie Produktu jest możliwe również z poziomu Konta. Dopuszczalny limit pobrań pliku wynosi 3. Link do pobrania pliku jest aktywny przez okres 90 dni.
 2. Dostępne metody płatności za Zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania Zamówienia. Między innymi, Kupujący składający Zamówienie za pośrednictwem platformy internetowej Sklepu, ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione Produkty:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem wybranego serwisu płatności.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana Kupującemu automatycznie na wskazany w formularzu Zamówienia adres e-mail, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

& 5 Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia polega na przesłaniu na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej link pozwalający na pobranie zakupionego Produktu.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1.
 3. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego Zamówienia przez Sprzedawcę oraz jego opłaceniu przez Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku, gdy Konsument nie wyraził zgody na natychmiastowe dostarczenie Produktów i związaną z tym utratę prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w & 6, realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po upływie terminu do odstąpienia od umowy.

& 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia jest wysłanie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Produktu.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://lensgo.pl/formularze-odstapienia-od-umowy/, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 2.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

& 7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu, przesyłając odpowiedź na adres e-mail składającego reklamację.
 7. W celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego.

& 8 Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, licencja

 1. Wszelkie Produkty dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Autora.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z zakupionego w Sklepie Produktu.
 3. W ramach zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu. Kupujący w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych.
 4. W przypadku e-booków licencja na korzystanie z zakupionego Produktu obejmuje:
  1. prawo do pobrania Produktu oraz jego zapisu metodą cyfrową na własnym dysku twardym lub urządzeniu dedykowanym do odczytu danego rodzaju pliku,
  2. uprawnienie do odczytywania treści Produktu przy użyciu własnego sprzętu,
  3. możliwość wydruku na własne potrzeby materiałów w formacie pdf.
 5. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, o którym mowa w ustępie powyżej jak i jego części:
  1. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  2. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 6. W przypadku szablonów e-booków licencja na korzystanie z zakupionego Produktu obejmuje możliwość używania i wykorzystywania Produktu do tworzenia własnych projektów zarówno niekomercyjnych, jak i komercyjnych. W przypadku wykorzystywania Produktu przez Kupującego na własne potrzeby, tj. do tworzenia własnych produktów, zarówno do użytku prywatnego jak i na sprzedaż, Kupujący może wykorzystać Produkt w ramach jednej licencji wielokrotnie. Natomiast w przypadku, gdy Kupujący tworzy na podstawie Produktu projekt na zamówienie osoby trzeciej, wymagana jest odrębna licencja dla każdej osoby trzeciej. W ramach licencji niedozwolone jest udostępnianie Produktu w wersji do edycji osobom trzecim, nieposiadającym wykupionej odrębnej licencji. Zabroniona jest odsprzedaż Produktu w wersji pozwalającej na jego edycję oraz każdego z autorskich elementów graficznych wchodzących w skład Produktu. Kupującemu nie zezwala się na tworzenie na sprzedaż produktu konkurencyjnego w jakiejkolwiek formie w stosunku do zakupionego Produktu.
 7. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Kupującego.
 8. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt nie został ujawniony osobom nieuprawnionym.
 9. Sprzedawca informuje niniejszym Kupującego, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca oraz Autor mogą także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w Regulaminie, Kupujący obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Autora.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów.

& 9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi Zamówień, Konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://lensgo.pl/polityka-prywatnosci/.

& 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 4. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

& 11 Polityka zdobywania opinii

 1. W Sklepie mogą być prezentowane opinie o Produktach, Autorach Sklepie itp.
 2. Po dokonaniu zakupu w Sklepie Sprzedający może przesłać do Kupującego wiadomość e-mail z prośbą o opinię na temat zakupionego Produktu, na co Kupujący wyraża zgodę.
 3. Opinie dotyczące Produktów mogą być zamieszczane w serwisie wyłącznie przez Kupujących dany Produkt. Opinie mogą być również zamieszczane w serwisie przez Sprzedającego w sytuacji, gdy Kupujący przekazał Sprzedającemu opinię w innej formie, na przykład w wiadomości e-mail.
 4. Do zamieszczenia opinii wymagane jest podanie m.in. adresu e-mail osoby zamieszczającej opinię. Sprzedawca dokonuje weryfikacji, czy adres e-mail osoby zamieszczającej opinię o Produkcie jest zgodny z adresem e-mail Kupującego dany Produkt i na podstawie tej informacji zatwierdza opinię w serwisie.
 5. Sprzedający nie ma obowiązku publikowania wszystkich zamieszczonych przez Kupujących opinii w Sklepie, może również publikować wybrane opinie.
 6. Sprzedający nie zamieszcza ani nie zleca innym osobom zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji.

& 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, poprzez publikowanie jego nowych wersji.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

Aktualizacja z dnia 6 lutego 2023 r.