WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko: …………………………….

Adres: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data zawarcia umowy: …………………………….

[Adresat: nazwa, adres Sprzedawcy]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………………………………… nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… w zakresie następujących Produktów:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie: ……………………………………………………… złotych)

na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… należący do: ………………………………………………………………………………………… 

Data: _____________________                Podpis Konsumenta: _____________________

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data zawarcia umowy: …………………………….

[Adresat: nazwa, adres Sprzedawcy]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………………………………… nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… w zakresie następujących Produktów:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ……………………………………………………… złotych)

na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… należący do: ……………………………………………………………………………………

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Jako potwierdzenie wymieniam poniżej PKD mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

  • Nr PKD ………………… Opis: …………………………………………………………………………
  • Nr PKD ………………… Opis: …………………………………………………………………………
  • Nr PKD ………………… Opis: …………………………………………………………………………
  • Nr PKD ………………… Opis: …………………………………………………………………………
  • Nr PKD ………………… Opis: …………………………………………………………………………
  • Nr PKD ………………… Opis: …………………………………………………………………………

Data: _____________________                Podpis: _____________________